Atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą

Atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą

Atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą nustatytas Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2014-11-06 sprendimu Nr. T-612 „Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas“.

1. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklines ir (ar) priešmokyklines programas, kurių veiklos trukmė yra ilgesnė nei 4 val., mokamas 100 procentų nustatytos vaikų dienos maitinimo normos dydžio atlyginimas už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.
2. Atlyginimo už vaiko išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse nemoka: šeima, gaunanti socialinę pašalpą, jei pateikia prašymą ir atsakingas mokyklos darbuotojas tai patvirtina Kauno m. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacinės sistemos „Parama“ duomenų bazės išrašu; tėvams (globėjams), kurių vaikas yra priešmokyklinio amžiaus, atlyginimas atitinkamai mažinamas, kai vaikui paskirtas nemokamas maitinimas Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
3. Užmokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse tėvai (globėjai) nemoka, jeigu vaikas nelanko grupės šiais atvejais:
3.1. dėl vaiko ligos, pateikus pažymą; tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą; vaiko vasaros atostogų metu ne trumpiau kaip vieną savaitę (birželio – rugpjūčio mėnesiais), pateikus prašymą; motinos (globėjos) nėštumo ir gimdymo atostogų metu ne trumpiau kaip vieną savaitę, pateikus prašymą ir gydymo įstaigos pažymos kopiją; tėvų (globėjų) nemokamų atostogų ar prastovų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą; jeigu tėvai (globėjai) dirba pagal kintamą darbo grafiką, iš darbovietės pateikus darbo grafikus ir prašymą; dėl ekstremalių įvykių ar esant 200C šalčio ir žemesnei oro temperatūrai; nelaimės šeimoje atvejais (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip tris dienas.
4. Tėvų (globėjų) prašymu atlyginimo dydis mažinamas 50 procentų, jeigu:
4.1. vaikas turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia, kur esančiu, neveiksniu arba atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai patvirtinančius dokumentus; tėvai augina tris ar daugiau nepilnamečių ir besimokančių vaikų, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą; tėvų, kurių vaikas yra ikimokyklinio amžiaus, vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio; vaikui nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa; vaikui nustatytas neįgalumas, žymūs vystymosi sutrikimai (cerebrinis paralyžius, elgesio ir emocijų sutrikimai, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, kompleksiniai sutrikimai), vaikas serga epilepsija, poliomealitu, diabetu, autizmu, yra protiškai atsilikęs; vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais.
5. Ikimokyklines (lopšelio ir darželio) grupes lankančių vaikų tėvai moka 0,58 Eur, priešmokyklines grupes lankančių vaikų tėvai moka 0,29 Eur mokestį ugdymo reikmėms (ugdymo, ūkinėms ir higienos priemonėms įsigyti, smulkiems remonto darbams atlikti, turtui įsigyti) mokamos už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.
6. Vaiko iš socialinės rizikos šeimos išlaikymo ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto Kauno miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
7. Užmokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse skaičiuojamas už einamąjį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 23 dienos.