Teisinė informacija

Teisinė informacija - teisės aktų projektai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23 593; 2003, Nr. 63 2853)  www.smm.lt

Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos – www.smm.lt

Vaiko teisių konvencija ratifikuota 1995 liepos 3 d. Nr. I-983, Vilnius –  www.smm.lt

Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010“Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo (Valstybės žinios: 2010-04-30 Nr. 50-2454) –  www.smm.lt