Veiklos kryptys

MOKYKLOS VEIKLA

Kauno lopšelis-darželis „Gintarėlis“ yra neformaliojo ugdymo mokykla, dirbanti pagal įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą; yra grupės taikančios M. Montessori ir Valdorfo pedagoginių sistemų metodus.

 Įstaigoje veikia 12 grupių. Dvi grupės – nuo 1,5 iki 3 metų; septynios grupės – nuo 3 iki 5 metų; trys grupės – priešmokyklinio amžiaus (5-6 m.) vaikams.

Lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ grupių darbo laikas yra 10,5 val. ir 12 val. per dieną.
Įstaigoje teikiamos logopedo, kūno kultūros pedagogo, meno pedagogo paslaugos.

Įstaigos pedagogai kartu su ugdytiniais dalyvauja:

  • Tarptautinėje programoje ,,Zipio draugai“;
  • Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugijos veikloje;
  • Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų kūno kultūros pedagogų draugijos veikloje;
  • Respublikiniuose vaikų meno projektuose;
  • Respublikinėje M. Montessori pedagoginės sistemos draugijos veikloje;
  • Respublikinėje Valdorfo pedagogikos centro veikloje.

Ruošiant vaikus mokyklai stengsimės, kad kiekvienas vaikas lavėtų tiek, kiek jis turi tam fizinių ir dvasinių išteklių, kad atsiskleistų ir lavėtų individualūs gebėjimai.
Įstaigos pedagogai išsiskiria M. Montessori ir Valdorfo metodų elementų taikymu. Šioje srityje turi sukaupę metodinių priemonių su įvairia praktine veikla. Pradėjome taikyti ir „Zipio draugų“ programos elementus. Taip pat esame meninės pakraipos įstaiga, su stipria meno pedagoge, žinoma mieste įvairių projektų dalyve ir organizatore, dailininke I. Mikuličiūte,

Siekiant pagerinti vaikų mitybą, formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, įstaiga dalyvauja ES remiamose programose ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.